Friday, October 3, 2008

Bu Wancang

Bu Wancang was a prolific film director and screenwriter active between the 1920s and the 1960s. He is also known by his Cantonese name, Baak Maan Chong, and his English name, Richard Poh. He was born in Anhui.

Career


Originally a member of the Shanghai cinema scene, Bu worked for several studios before becoming a major director for the Mingxing Film Company. By 1931, Bu moved to Mingxing's rival, , where he directed such films as ''Love and Duty'' and ''Peach Blossom Weeps Tears of Blood'' .

As the war with Japan intensified Bu made several films with subtle patriotic themes, most notably 1939's ''''. Once Japanese control over Shanghai was complete, however, Bu was eventually forced to make several propaganda films for the occupiers, notably 1942's ''''. After the war, he was ostracized by his colleagues for these films, causing him to move to Hong Kong in 1948 where he continued to make films until his retirement.

Filmography


1920s


*''Yu jie bing qing''
*''Wei hun qi''
*''Liang xin fu huo''
*''Hu bian chun meng''
*''A Couple in Name Only''
*''Xiao zhen tan''
*''Mei ren guan''
*''Tong xin jie''
*''Nu ling fu chou ji''
*''Liang ai zheng feng''
*''Ai qin jia''

1930s


*''Hai tian qing chou''
*''Ge nu hen''
*''Fu zi ying xiong''
*''A Spray of Plum Blossoms''
*''Peach Blossom Weeps Tears of Blood''
*''Love and Duty''
*''Xu gu du chun meng''
*''Ren dao''
*''Three Modern Women''
*''Mu xing zhi guang''
*''Huang jin shi dai''
*''Kai ge''
*''Xin ren dao''
*''Qi gai qian jin''
*''''
*''''

1940s


*''Xiao xiang ye yu, xi shi
*''Bi yu zan''
*''Ningwu Pass''
*''''
*''''
*''Bo ai''
*''Biao zhun fu ren''
*''Yu jia nu''
*''Hong lou meng''
*''The Soul of China''
*''Da liang shan en chou ji''

1950s


*''Nu ren yu lao hu''
*''Hui mie''
*''Fu ren xin''
*''Man yuan chun se''
*''Hua shen yan ying''
*''Qi zi mei''
*''Bi xue huang hua''
*''Zai chun hua''
*''Tang bo hu yu qiu xiang''
*''Yu ge''
*''Chang xiang''
*''San zi mei''
*''Ye lai xiang''
*''Yi ye feng liu''
*''Dou fu xi shi''
*''Stolen Love''

1960s


*''Dai jia chun xin''
*''Kuer liulang ji''
*''Tong chuang yi meng''
*''Liang dai nu xing''
*''Xi xiang feng''
*''Hong nan lu nu''
*''Di er wen''
*''Mang mu de ai qing''
*''Zhao wu niang''

No comments: